เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เพชรสยามการค้าการเกษตร จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
โดยหลวงพ่อเพชรแห่งวัดเขาพลาญเพชร อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ เพื่อเป็นบริษัทรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ประธานบริษัท ร.ต.ท. บันเทิง โสมาสุข เป็นประธานบริหารผู้มีอำนาจลงนาม ได้ดำเนินธุรกิจเรื่อยมา จากการดำเนินธุรกิจพบว่าการที่จะช่วยพี่น้องสมาชิกให้กินอิ่มนอนอุ่นได้นั้น การนำบริษัทดำเนินธุรกิจแบบเครือข่ายเป็นแนวทางที่ดีที่จะช่วยพี่น้องสมาชิกได้ ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ประธานบริษัทและคณะผู้บริหารจึงเกิดบริษัทเครือข่ายนามว่าบริษัท เพชรสยามการค้าการเกษตร จำกัด เราคือ บริษัทเครือข่าย ที่ใช้คุณธรรมนำธุรกิจดำเนินแผนการตลาดเครือข่ายผู้บริโภคอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อสมาชิกเพื่อนำไปสู่การกินอิ่มนอนอุ่นของพี่น้องสมาชิกได้อย่างแท้จริงและมั่นคงสืบไป

วิสัยทัศน์ สมาชิกมีคุณภาพชีวิตดี ชีวีเป็นสุข การมีคุณภาพชีวิตดีหมายถึงการมีรายได้ที่เหมาะสมหรือมากพอกับการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การมีชีวิตที่เป็นสุขได้นั่นเองบริษัท เพชรสยามการค้าการเกษตร จำกัด จึงมุ่งที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยใช้คุณธรรมนำธุรกิจสร้างแผนการตลาดที่ปฏิบัติได้จริง ผลิตสินค้าและนำสินค้าที่มีคุณภาพมาบริการแก่สมาชิกสร้างประโยชน์แก่ผู้บริโภคและสังคม รวมไปถึงการมุ่งเน้นเป็นบริษัทเครือข่ายที่ดีมีคุณธรรมคือบริษัทเครือข่ายสีขาวได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

สโลแกน กินอิ่มนอนอุ่น

ค่านิยมองค์กร

1. ซื่อสัตย์มีคุณธรรม

2. ความเป็นมืออาชีพ

3. ความรักในองค์กร

วิสัยทัศน์

สมาชิกมีคุณภาพชีวิตดี ชีวีเป็นสุข

บริษัท เพชรสยามการค้าการเกษตร จำกัด มุ่งที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยใช้คุณธรรมนำธุรกิจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสร้างประโยชน์แก่ผู้บริโภคและสังคม รวมไปถึงการมุ่งเน้นเป็นบริษัทเครือข่ายที่ดีมีคุณธรรมได้รับการยอมรับจากสมาชิกและรักธุรกิจ

พันธกิจ

เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน บริษัทเพชรสยามการค้าการเกษตร จำกัดมุ่งเน้นผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การบริการที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อสมาชิกบริหารจัดการอย่างมืออาชีพโดยใช้คุณธรรมนำธุรกิจ