แผนการตลาด
แผนการตลาด
แผนธุรกิจบริษัทเพชรสยามการค้าการเกษตร จำกัด

แผนธุรกิจบริษัทเพชรสยามการค้าการเกษตรเป็นแผนธุรกิจที่เรียบง่าย นักธุรกิจเพชรสยามจะดำเนินธุรกิจแบบไม่กดดัน รายได้ที่เกิดขึ้นในแผนธุรกิจเกิดจากการนำคะแนน ( พีวี PV )ของสินค้าที่ซื้อ( อัตราส่วนคะแนนต่อราคาสินค้า 1 คะแนน = 1 บาท )โดยตนเองและองคก์รธุรกิจของตนเองมาใช้คำนวณเพื่อจ่ายโบนัสในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 รอบคำนวณวันที่ 1-30จ่ายเงินวันที่8 ส่วนโบนัสข้อ5 รอบคำนวณวันที่ 1-30จ่ายเงินวันที่5 ของเดือนถัดไป

แผนธุรกิจเพชรสยามมอบรายได้ให้กับนักธุรกิจ รวม 5 ช่องทางดังนี้

1)กำไรขายปลีก 18– 40%ของราคาสมาชิก เกิดขึ้นเมื่อนักธุรกิจเพชรสยามซื้อสินค้าจากบริษัทในราคาสมาชิก แล้วนำไปจำหน่ายกับบุคคลทั่วไปในราคาขายปลีก นักธุรกิจเพชรสยามจะได้กำไรส่วนต่างนั้นทันที ตัวอย่าง เช่น นักธุรกิจเพชรสยามซื้อสินค้าจากบริษัทเพชรสยามราคาสมาชิก250 บาท นำไปจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปในราคา350 บาท (ราคาขายปลีกระบุไว้ที่สลากข้างกล่องสินค้า) ดังนั้นนักธุรกิจเพชรสยามได้กำไร350-250=100 บาท (คิดเป็นกำไร40 % ของราคาสมาชิก)

2)ส่วนลดพิเศษ ตามตำแหน่ง 10 - 21 %ของคะแนน

บริษัทเพชรสยามได้กำหนดตำแหน่งทางธุรกิจไว้5 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง BRONZE หมายถึงนักธุรกิจที่ซื้อสินค้ามียอดคะแนนสะสมในรหัสตนเองครบ1000คะแนน(พีวี) ตำแหน่งบรอนซ์ (BRONZE )รับส่วนลดพิเศษตามตำแหน่ง 10 %ของราคาสมาชิก

คุณสมบัติในการขึ้นตำแหน่ง บรอนซ์ BRONZE

ตำแหน่งบรอนซ์ (Bronze) มียอดคะแนนสะสมส่วนตัว 1,000 PV ไม่จำกัดเวลาสะสมคะแนน

2. ตำแหน่ง SILVER หมายถึง นักธุรกิจที่อยู่ในตำแหน่งบรอนซ์( BRONZE )มียอดคะแนนซื้อสินค้าสะสมส่วนตัวและทีมงานที่ยังไม่ขึ้นตำแหน่งSILVER ครบ 5,000 PV รับส่วนลดพิเศษตามตำแหน่ง12 %

คุณสมบัติตำแหน่งซิลเวอร์ (Silver)

2.1 มียอดคะแนนสะสมส่วนตัว +ยอดคะแนนรวมกลุ่มภายใต้สายงานรวมกันได้ 5,000 PV

2.2 มีบรอนซ์( BRONZE ) เกิดขึ้นในสายงานอย่างน้อย 2 สายงาน

3. ตำแหน่ง G0LD หมายถึงนักธุรกิจตำแหน่งSILVER มียอดคะแนนสะสมส่วนตัวและทีมงานใต้ องคก์รที่ยังไม่ขึ้นตำแหน่ง G0LD ครบ10,000 PV รับส่วนลดพิเศษตามตำแหน่ง 14 %

คุณสมบัติตำแหน่งโกลด์ (Gold)

3.1 มียอดคะแนนสะสมส่วนตัว+ยอดคะแนนรวมกลุ่มภายใต้สายงานรวมกันได้ 10,000 PV

3.2 มีบรอนซ์( BRONZE )เกิดขึ้นในสายงานอย่างน้อย 2 สายงาน

3.3 มีซิลเวอร์(SILVER)เกิดขึ้นในสายงานอย่างน้อย 1 สายงาน

4. ตำแหน่ง DIAMOND หมายถึงนักธุรกิจที่อยู่ตำแหน่งโกลด์(GOLD )มียอดคะแนนสะสมส่วนตัวและทีมงานใต้องค์กรที่ยังไม่ขึ้นตำแหน่ง DIAMOND ครบ 15,000 PV รับส่วนลดพิเศษตามตำแหน่ง 16 %ของราคาสมาชิก

คุณสมบัติตำแหน่งไดมอนด์ ( DIAMOND)

4.1 มียอดคะแนนสะสมส่วนตัว + ยอดคะแนนกลุ่มภายใต้สายงานรวมกันได้ 15,000 PV

4.2 มีบรอนซ์เกิดขึ้นในสายงานอย่างน้อย 3 สายงาน

4.3 มีซิลเวอร์เกิดขึ้นในสายงานอย่างน้อย 1 สายงาน

5. ตำแหน่ง CROWN DIAMOND หมายถึงนักธุรกิจที่อยู่ตำแหน่ง DIAMOND มียอดคะแนนสะสม ส่วนตัวและทีมงานใต้องค์กรที่ยังไม่ขึ้นตำแหน่ง CROWN DIAMOND ครบ 30,000 PV รับส่วนลดพิเศษตามตำแหน่ง21 %ของราคาสมาชิก

คุณสมบัติตำแหน่งคราวน์ไดมอนด์ (CROWN DIAMOND)

5.1 มียอดคะแนนสะสมส่วนตัว + ยอดคะแนนรวมกลุ่มภายใต้สายงานรวมกันได้ 30,000 PV

5.2 มีบรอนซ์เกิดขึ้นในสายงานอย่างน้อย 5 สายงาน

5.3 มีซิลเวอร์เกิดขึ้นในสายงานอย่างน้อย 2 สายงาน

3)โบนัสขยายองค์กร 6 %ของคะแนน

เมื่อนักธุรกิจเพชรสยามขึ้นตำแหน่ง CROWN DIAMOND จะได้รับรายได้โบนัสขยายองค์กร จากยอดคะแนนกลุ่มทีมกลาง CROWN DIAMOND ชั้นที่1 = 2 % จาก CROWN DIAMOND ชั้นที่2 = 2 % จาก CROWN DIAMOND ชั้นที่3 = 1 %และจาก CROWN DIAMOND ชั้นที่4 = 1 %

4)โบนัส ALL SALE รวม 10 %ของคะแนนเมื่อขึ้นตำแหน่งเกียรติยศ

ตำแหน่งเกียรติยศ มีทั้งหมด 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ONE STAR หมายถึง นักธุรกิจเพชรสยาม ที่ทำคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.1 นักธุรกิจต้องมีคุณสมบัติเป็น CROWN DIAMOND และมียอดคะแนนกลุ่มทีมกลาง ส่วนตัว 30,000 PV.ขึ้นไปในเดือนใดเดือนหนึ่งที่จะมีคุณสมบัติครบในตำแหน่ง ONE STAR

1.2 นักธุรกิจต้องสร้างสายงานเป็น CROWN DIAMOND จำนวน 2 สายงานโดยมียอดคะแนนรวมกลุ่มแต่ละสายงาน สายละ 100,000 PV. (ต้องเป็นสายงานที่แนะนำตรง)

1.3 เมื่อครบคุณสมบัติ มีสิทธิได้รับรายได้ 3% ของยอดคะแนนขายปกติต่อเดือนของบริษัทในเดือนนั้นๆและคำนวณโดยหารแบ่งจ่ายต่อเดือนให้ผู้มีคุณสมบัติในตำแหน่ง ONE STAR

1.4 นักธุรกิจสามารถสะสมผลงานการสร้างสายงานได้ทีละสายโดยไม่จำกัดเวลา

1.5 การรักษาคุณสมบัติเพื่อรับรายได้นักธุรกิจต้องมียอดคะแนนกลุ่มทีมกลาง CROWN DIAMOND ไม่น้อยกว่า10,000PV.ในเดือนนั้นๆ

*รอบการคำนวณ วันที่ 1-30 จ่ายเงินทุกวัน ที่ 8 ของเดือนถัดไปหลังจากนักธุรกิจรักษาคุณสมบัติได้

2. TWO STAR หมายถึง นักธุรกิจเพชรสยาม ที่ทำคุณสมบัติดังต่อไปนี้

2.1 นักธุรกิจต้องมีคุณสมบัติเป็น CROWN DIAMOND และมียอดคะแนนกลุ่มทีมกลางส่วนตัว 30,000 PV. ขึ้นไปในเดือนใดเดือนหนึ่งที่จะมีคุณสมบัติครบตำแหน่ง TWO STAR

2.2 นักธุรกิจต้องสร้างสายงานเป็น CROWN DIAMOND จำนวน 3 สายงานโดยมียอดคะแนนรวมกลุ่มแต่ละสายงาน สายละ100,000PV. (ต้องเป็นสายงานที่แนะนำตรง)

2.3 เมื่อครบคุณสมบัติ มีสิทธิได้รับรายได้ดังนี้

2.3.1 รับรายได้ 3 % ของยอดคะแนนต่อเดือนของบริษัทในตำแหน่ง ONE STAR

2.3.2 รับรายได้ 3 % ของยอดคะแนนต่อเดือนของบริษัทในตำแหน่ง TWO STAR

คำนวณการจ่ายโดยหารแบ่งตามจำนวนนักธุรกิจที่ดำรงคุณสมบัติได้ในแต่ละตำแหน่งนั้นๆ

2.4 นักธุรกิจสามารถสะสมผลงานการสร้างสายงานได้โดยไม่จำกัดเวลา

2.5 การรักษาคุณสมบัติเพื่อรับรายได้นักธุรกิจต้องมียอดคะแนนกลุ่มทีมกลางคราวน์ไดมอนด์ไม่น้อยกว่า 10,000 PV. ในแต่ละเดือนที่รับรายได้นี้

*รอบการคำนวณวันที่ 1-30 จ่ายเงินทุกวันที่ 8 ของเดือนถัดไปหลังจากนักธุรกิจรักษาคุณสมบัติได้

3. THREE STAR หมายถึง นักธุรกิจเพชรสยาม ที่ทำคุณสมบัติดังต่อไปนี้

3.1 นักธุรกิจต้องมีคุณสมบัติเป็นคราวน์ไดมอนด์และมียอดคะแนนกลุ่มทีมกลางส่วนตัว 30,000PV ขึ้นไป ในเดือนใดเดือนหนึ่ง ที่จะมีคุณสมบัติครบในตำแหน่ง THREE STAR

3.2 นักธุรกิจต้องสร้างสายงานเป็นคราวน์ไดมอนด์4 สายงานโดยมียอดคะแนนรวมกลุ่มแต่ละสายงานละ100,000 PV (ต้องเป็นสายงานที่แนะนำตรง)

3.3 เมื่อครบคุณสมบัติมีสิทธิได้รับรายได้ดังนี้

3.3.1 รับรายได้ 3% ของยอดคะแนนรวมต่อเดือนของบริษัทในตำแหน่ง ONE STAR

3.3.2 รับรายได้ 3% ของยอดคะแนนรวมต่อเดือนของบริษัทในตำแหน่ง TWO STAR

3.3.3 รับรายได้ 2% ของยอดคะแนนรวมต่อเดือนของบริษัทในตำแหน่ง THREE STAR

*คำนวณการจ่ายโดยหารแบ่งตามจำนวนของนักธุรกิจที่ดำรงคุณสมบัติได้ในแต่ละตำแหน่งนั้นๆ

3.4 นักธุรกิจสามารถสะสมผลงานการสร้างสายงานได้โดยไม่จำกัดเวลา

3.5 การรักษาคุณสมบัติเพื่อรับรายได้ นักธุรกิจต้องมียอดคะแนนกลุ่มทีมกลางคราวน์ไดมอนด์ไม่น้อยกว่า10,000PV.ในเดือนที่รับรายได้นี้

*รอบการคำนวณ วันที่ 1-30 จ่ายเงินทุกวันที่ 8 ของเดือนถัดไปหลังจากนักธุรกิจรักษาคุณสมบัติได้

4. CROWN DIAMOND PETCHSIAM หมายถึง นักธุรกิจเพชรสยาม ที่ทำคุณสมบัติดังต่อไปนี้

4.1 นักธุรกิจต้องมีคุณสมบัติเป็นคราวน์ไดมอนด์และมียอดคะแนนกลุ่มทีมกลางส่วนตัว 30,000PV. ขึ้นไปในเดือนใดเดือนหนึ่งที่จะมีคุณสมบัติครบในตำแหน่ง CROWN DIAMOND PETCHSIAM

4.2 นักธุรกิจต้องสร้างสายงานเป็น ONE STAR จำนวน 6 สายงาน ( เป็นสายงานที่แนะนำตรง )

4.3 เมื่อครบคุณสมบัติมีสิทธิรับรายได้ดังนี้

4.3.1 รับรายได้ 3% ของยอดคะแนนต่อเดือนของบริษัทในตำแหน่ง ONE STAR

4.3.2 รับรายได้ 3% ของยอดคะแนนต่อเดือนของบริษัทในตำแหน่ง TWO STAR

4.3.3 รับรายได้ 2% ของยอดคะแนนต่อเดือนของบริษัทในตำแหน่ง THREE STAR

4.4.4 รับรายได้ 2% ของยอดคะแนนต่อเดือนของบริษัทในตำแหน่ง CROWN DIAMOND PETCHSIAM

* คำนวณการจ่ายโดยหารแบ่งตามจำนวนของนักธุรกิจที่ดำรงคุณสมบัติได้ในแต่ละตำแหน่งนั้นๆ

4.4 นักธุรกิจสามารถสะสมผลงานการสร้างสายงานได้โดยไม่จำกัดเวลา

4.5 การรักษาคุณสมบัติเพื่อรับรายได้นักธุรกิจต้องมียอดคะแนนทีมกลางคราวน์ไดมอนด์ส่วนตัวไม่น้อยกว่า 10,000PV. ในเดือนที่รับรายได้ *รอบการคำนวณ วันที่ 1-30 จ่ายเงินทุกวันที่ 8 ของเดือนถัดไปหลังจากนักธุรกิจรักษาคุณสมบัติได้

5)โบนัสพัฒนาองค์กร1.5% ของยอดคะแนน(ลึก 14 ชั้น)

โบนัสข้อนี้เกิดจากการที่นักธุรกิจเพชรสยามสปอนเซอร์นักธุรกิจเข้ามาและนำมาเรียงเป็นชั้นๆตามโครงสร้างฐานสอง ( Binary ) เมื่อมีคะแนนขายสินค้าในทุกๆรอบหนึ่งเดือน นักธุรกิจจะรับโบนัสพัฒนาองค์กร1.5 %ของยอดคะแนนขายสินค้า ภายใต้องค์กรโดยนักธุรกิจเพชรสยาม

ต้องมีคุณสมบัติซื้อสินค้าใช้ในรหัสตัวเอง เดือนละ 800 PV ขึ้นไป

*รอบการคำนวณ วันที่ 1-30 จ่ายเงินทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไปหลังจากนักธุรกิจรักษาคุณสมบัติได้